Kármelita szótár

Belső ima

„Nem más a belső ima, mint bensőséges kapcsolat fenntartása oly módon, hogy sokat vagyunk egyedül Azzal érintkezve, Akiről tudjuk, hogy szeret minket. (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz 8,5)

„A belső ima szó a latin „oratio mentalis” kifejezés magyar megfelelője. A »mens« latin kifejezés az ember belső világát jelöli, annak szellemi, lelki képességeivel együtt, tehát nem csak az értelmi képességeire vonatkozik. Az oratio mentalis/belső ima fogalma a keresztény imádság alapmagatartását és lényegét is kifejezi egyben. Ez az, ami az imát imává teszi, az imádság lényege. Egy belső magatartás, szerető figyelem, személyes odafordulás a rejtetten jelenlévő Istenhez. Szent Teréz anyánk megfogalmazásában: „Nézetem szerint a belső ima nem más, mint benső barátság Istennel, amennyiben gyakran vagyunk négyszemközt Ővele, tudván azt, hogy szeret minket.”

Vehetjük egy fa hasonlatát (R. Körner atya), melynek ágai és gallyai a különböző imaformákat jelölik. Ennél a hasonlatnál az életnedv áradása jelenti a belső imát, mely a földből a gyökereken és a törzsön keresztül az ágakat és a gallyakat táplálja. Enélkül a belső szerető figyelem nélkül az ágak, vagyis mindenféle imaforma, csupán száraz ág, külsőség lenne.

Mi táplálja ezt a személyes belső odafordulást? Honnan forrásozik az éltető nedv? – Jézus azt ígérte: „…aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek” (Jn 7,38-39). Illetve: „…a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne”(Jn 4,14). Rá kell tehát döbbenünk, hogy az élő víz Forrása bennünk van, tulajdon lelkünk mélyéből tör fel! A keresztségben megkaptuk a Szentlelket, aki bennünk imádkozik (vö. Róm 8,15. 26.), és Aki egészen át akar járni minket, el akarja árasztani testünket-lelkünket.

A belső ima lényegét, a szerető Isten felé fordulást gyakorolhatjuk a nap folyamán bármikor, azonban ha mélyebb kapcsolatban, benső barátságban szeretnénk élni Istennel, szükséges, hogy fenntartsunk olyan csendes időket, amelyeket csak a Vele való együttlétnek szentelünk.” (Forrás:http://www.karmelita.hu/miben-all-a-belso-ima-es-hogyan-kezdjunk-hozza/)

Hit

„A hit a mi természetes képességünkben egy olyan hordozóra talál, amelyről természet feletti erőt kap arra, hogy az embert Istennel egyesíthesse” (Karol Wojtyla, A hit Keresztes Szent János szerint 100.

„A szellemi képességek kiüresednek és megtisztulnak mindattól, ami nem isteni” (Keresztes Szent János, Kármelhegy Útja II 3(2)

A hit nem tudás!

A „tudás” magábafoglalja a „tevékeny értelem” aktivitását és a „befogadó értelem” befejezett örömét.

(Karoł Wojtyła, A Hit Keresztes Szt. János szerint 104.)

„Az értelem spontán, mintegy önerejéből tör a dolgok lényegére….Valóság esetén szükségszerűen

sötétségbe torkollik (Keresztes Szent János Kármelhegy Útja II 9 (8) 1-5

„Az értelem csak ismeretet szerez anélkül, hogy kiszakítaná összefüggéséből.

A hit útján belé áramlik az a „magasztos fényesség” , amelyben „Isten kinyilvánítja magát a léleknek”

(Keresztes Szent János, Kármelhegy Útja II 9(8) 1.)

„Elkezdődik az értelemnek az Istennel való egyesülése a hitben, ami részesedés módján” egészen a megistenülésig vezethet.(Keresztes Szt. János Kármelhegy Útja II. 6(5) fej.

Az értelem saját erejéből -spontán- igyekszik behatolni, és intencionális síkon egyesülni a dolgok lényegével úgy, hogy azokat megismerése tárgyává tegye.

…Vonzódása azonban mindaddig meghiúsult, amíg csak saját erejére támaszkodott és meg nem találta megvalósulása megfelelő módját a beléöntött fény segítségével. Ez tehát a hit elsődleges feladata. (Karoł Wojtyła, a Hit Keresztes Szt. János szerint 111.o.)

Imádság

„Út, a szentség útja a belső élet dinamikájában. Mindig Jézus áll a középpontban, aki az Út, az Igazság és az Élet. (Bakos Rafael OCD A Lélektől megragadottá válni – 19.old)

Térj a bensődbe minden nap! Nézd magadban a megfeszített és feltámadt Krisztust! Szent emberségében megtalálod önmagad. Tedd azt, amit Ő tett! Aki kiüresítette önmagát és fölvette a szolga alakját (vö. Fil 2,7). Aki azt mondta Atyjának a kertben: Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd (vö. Lk 22,42). Aki nem azért jött, hogy a maga akaratát tegye, hanem annak akaratát, aki őt küldte (vö. Jn 6,38). Aki a szelíd Bárány és alázatos szívű (vö. Mt 11,29). Aki nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse (vö. Jn 3,17). Nézni Őt – azt jelenti: szeretni. Adj oda neki mindent, hiszen Ő már szeretett és önmagát adta érted (vö. Gal 2,20). Vár téged bensőd legbelső lakásában. Várja, hogy kopogtass. Ő pedig neveden szólít, mert az Övé vagy (vö. Iz 43,1), és a Bölcsesség neked nyújtja borát (vö. Péld 9,2). Most már elmondhatod: a Kedvesemé vagyok s Ő az enyém (vö. Én 6,3). A kereszten egyesülhetsz Vele a szeretetben. A kereszt a valódi szeretet jele.(Forrás:https://www.karmelitakolostor.hu/news/szent-terez-valaszol-hogyan-imadkozzunk-1/)

Isten országa

„Az Isten országa bennünk van”(vö. Lk 17,21). Ne keressék itt vagy amott, ott van mindegyikünk bensejében. Mint ahogy a forrás a kútban van, s a talajvíz a föld szívében. (Avilai Szent Teréz : Belső várkastély, ötödik lakás 1,2.)

Karmelita skapuláré

„A Skapuláré felvételével a hívő a Kármel családjának tagjává lesz. A skapulárét papok és diakónusok áldhatják meg és adhatják fel; rajtuk kívül még más erre felhatalmazott személyek is feladhatják azt a híveknek.

A Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréjának megáldása és felvétele lehetőség szerint közösségi szertartás keretében történik. Kétféleképpen lehet felvenni a skapulárét: Skapuláré Társulathoz való csatlakozási szándék nélkül – ilyen formában bármely pap, diakónus feladhatja; Skapuláré Társulathoz való csatlakozási szándékkal – ehhez szükséges a Kármelita Rend engedélye.

A skapuláré felvételével azt fejezzük ki, hogy gyermeki bizalommal elfogadjuk Szűzanyánk anyai pártfogását, és segítségét kérjük abban, hogy életünk folyamán egyre jobban követni tudjuk őt és az ő Szent Fiát. Hiszen csak Jézus Krisztus követése nyitja meg számunkra a mennyország ajtaját.

A skapuláré egyúttal a Kármel családjához való tartozás jele is. A Rend szentjei és egyházdoktorai arra tanítanak minket, miként követhetjük Krisztust és Szűz Máriát az Istennek való teljes odaadottságban, az állandó imában és a felebaráti szeretetben.

A skapulárén keresztül részesei leszünk a Kármel összes lelki javainak (mindazon kegyelmeknek, amiket a Rend tagjai imádságaik, lemondásaik, keresztjeik türelmes, hittel való viselésével szereznek).

Akik felvették a skapulárét, viseljék mindig magukon (legalább érem formájában), ezenkívül kötelezik magukat arra, hogy rendszeresen fordítanak időt az Istennel való kapcsolatra az imában, gyakran rész vesznek az eukarisztia ünneplésében és rendszeres szentségi életet élnek, egyre inkább megismerik a Kármelita Rend lelkiségét, szentjeit.” ( Forrás: http://www.karmelita.hu/skapulare/)

Kontemplatív élet

Kontemplatív életünk kalandja a testvériség kalandja, valóban közösségi szolgálat, mindenkinek tett szolgálat, az egész világ átalakításának kovásza.

A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz nagyon jól meg tudta ezt fogalmazni a maga zseniális egyszerűségével:

„Egy Tudós ezt mondta: »Adjatok egy emelőt, egy szilárd pontot, és kifordítom sarkaiból a világot.« Ami nem adatott meg Archimedesnek, mivel kérésével nem Istenhez fordult, s mivel az csak anyagi természetű volt, egészen, a maga teljességében adatott meg a Szenteknek. A Mindenható odaadta nekik szilárd pontnak: ÖNMAGÁT és EGYEDÜL CSAK ŐT MAGÁT; emelőnek: a szeretet tüzétől lángoló Imát, s így van az, hogy ők kiforgatják sarkaiból a világot; így van, hogy a még harcoló Szentek kiforgatják, s hogy az eljövendő Szentek is ki fogják forgatni a világ végezetéig. (Önéletrajz, C kézirat 36r.)(Forrás:https://www.karmelitakolostor.hu/hang-a-pusztabol/)

Misztika

„Ha visszahelyezzük jogaiba a misztika patrisztikus fogalmát,
akkor azt is újra kell gondolnunk, hogy mi történik, ha
elkötelezzük magunkat annak, hogy Isten kegyelme átalakítson
minket: azaz átalakuljunk vagy visszaformálódjunk Isten
képmására – „átistenüljünk”, ahogyan az egyházatyák mondták.”( Forrás : https://www.karmelita.hu/termek/andrew-louth-a-kereszteny-misztikus-hagyomany-gyokerei/
)

Szemlélődés

„Szemlélődni, mindenekelőtt születést jelent, újraéledést.”

„Eddig az én életem volt, most egy új élet kezdődik, Isten élete bennem. Áldott legyen az Úr, aki megszabadított” (Avilai Szent Teréz: Önéletrajz 23.)

Szívünk mélyén lakik Valaki, aki nagyon halkan ismételve mondja: „Szeretlek… Nélkülözhetetlen vagy számomra…” – Ez a szemlélődő ima forrása.

A szemlélődő imában igyekszünk figyelni erre a szeretetteljes hívásra és választ adni neki.b (Forrás:https://www.karmelita.hu/vallomasaink-a-belso-imarol/)

Szemlélődő élet

Máriával, Máriában, Mária által

Hogyan vezet Isten felé, mire tanít, miként jár velünk Mária, égi Édesanyánk? Részletek Wilfrid Stinissen OCD atya Istenbe rejtve – A kármelita élet kézikönyve című művéből. Nem csak kármelitáknak!

Az Egyház mindig tudta, hogy a szemlélődő életben Mária kiemelkedő helyet foglal el. Szemlélődőnek lenni vajon nem azt jelenti, hogy az ember, akit beborít a Szentlélek árnyéka, befogadja az Igét? Mindazok számára, akik szemlélődő életet akarnak folytatni, Mária valóban Stella maris,Tenger csillaga. Mindazon nevek között, amelyekkel az Egyház a litániákban megszólítja Máriát, számos név pontosan a szemlélődők vágyát fejezi ki, és azt, amivé válni akarnak: Igazság tükre, Bölcsesség széke, Szentlélek lakóhelye, Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye. A szemlélődő életben a Szent Szűz erényei virágoznak, vagy kellene virágozniuk. (Forrás:https://www.karmelita.hu/mariaval-mariaban-maria-altal/)

Szemlélődő ima

A szemlélődő ima elsősorban életforma, nem csupán a napból imára kiszakított órák. Isten jelenlétében élni, igyekezni Őreá figyelni.Ehhez nagy segítség a liturgia, a közös ima, az elmélkedés és a belső ima, lehetőleg mindig ugyanabban az időben. De eljöhetnek idők, amikor ezektől meg lehetünk fosztva, a szemlélődő életnek akkor is folytatódnia lehet és kell. (Forrás: https://www.karmelita.hu/vallomasaink-a-belso-imarol/ )