Székesfehérvár

Szent Illés Prófétáról nevezett VÉK Közösség

Küldetésünk: „Szeretni Istent és megszerettetni őt”  Lisieuxi Szt. Teréz

Névadónk: A Szentírásban Illés próféta, mint Isten embere jelenik meg, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. 

A Kármel hegyéhez köthető prófétai hagyomány és remeteség vezéralakja Illés próféta. A bálványimádó Acháb király idejében az igaz Isten hitének nagy harcosa volt. A próféta Isten embere, s így a keresztény ember előképe. A Szentírás szerint Illés a Kármel hegyén a hamis prófétákkal szemben Jahve jogait védelmezte, a Hóreb hegyén pedig az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesült (1Kir 17–19). Élete végén tanítványa, Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét (2Kir 2,1–15).

Az evangéliumokban Illés Mózessel együtt jelen van Urunk színeváltozásánál a próféták képviseletében. A Jakab-levél az imádkozó ember példájaként állítja őt elénk. 

Illésnek a Hóreben szerzett istentapasztalatát Nagy Szent Gergely, illetve Szent Maximosz mint imaélményt magyarázzák. A Hórebre tartó és ott Istent szemlélő Illés így válik az aktív és a szemlélődő szerzetesek modelljévé. 

Szent Ambrus a böjt, a szüzesség és a szeretet javára, míg Aranyszavú Szent Péter az ima, a böjt és az irgalmasság hármasának tulajdonítja, hogy Illés nem ismerte meg a halált, mikor elhagyta a földet, hogy belépjen az égbe és Istennel meg az ő angyalaival éljen. 

Szent Terézia is gyakran tett utálásokat írásaiban Szent Illés atyánkra és életének fontos eseményeire. A belső várkastély című művében például így hivatkozik rá (is): „Azt mondhatjuk, hogy mi, akik a Kármelnek ezt a szent ruháját viseljük, valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy elmélkedjünk és szemlélődjünk, mert hiszen ezt mutatja rendünk eredete is, amennyiben abból a családból, a Kármel-hegyének azon szent remetéitől származunk, akik az ő nagy magányukban a világ iránti teljes megvetéssel kutatták ezt a kincset, ezt a drága igazgyöngyöt”. Vagy más helyen, dicsérve Illés buzgóságát: „Ezért éhezte annyira Isten dicsőségét a mi atyánk, Illés próféta”. Az égi haza felé című versében így buzdította nővéreit: „Illés atyánk nyomában / Megküzdünk önmagunkkal / Mi, a Kármel leányai. // Miután lemondtunk saját akaratunkról / keressük Elizeus kétszeres lelkét / Mi, a Kármel leányai”.

Keresztes Szent Jánost főként Illésnek a Hóreben Istennel való találkozása ragadja magával, amelyet őelőtte ritkán kommentáltak.

Kis Szent Teréz, Boldog Titus Brandsma, Boldog Erzsébet vagy Szent Terézia Benedikta írásaiban is találunk utalásokat Illésre, az ő tapasztalataira, buzgalmára.

„Mi, akik a Kármelben élünk, mindennapi imánkban segítségül hívjuk a mi Szent Illés atyánkat. Számunkra ő nem egy távoli múlt ködbe vesző alakja. Az ő szelleme tevékeny maradt közöttünk az élő hagyománynak köszönhetően, és megjelöli mindennapjainkat.” (Szt. Terézia Benedikta)

Olvass tovább: https://www.karmelitakolostor.hu/szentjeink/szent-illes/

Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-illes-profeta-unnepe alapján